Iris

Fojtíková

Rytí kovů jsem vystudovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově. Umění se mým životem prolínalo od malička, ale pravou lásku k rytectví jsem našla díky svému vynikajícímu učiteli panu Bořivoji Šimánkovi. Zkušený praktik, vynikající pedagog.

Hned po škole jsem pracovala ve skvělém kolektivu zkušených rytců v Nisasportu Jablonec. Jejich nezištné rady mi daly skutečně pevný řemeslný základ. Dodnes na ně vzpomínám s vděčností. Po revoluci jsem získané zkušenosti zúročila ve vlastní zlatnické a rytecké dílně, vlastnila jsem galerii a dále se věnovala grafické tvorbě v oblasti mědirytu.

V té době jsem se začala věnovat zakázkové výzdobě zbraní (ano, počítáte správně – s ryteckou výzdobou zbraní mám opravdu bohaté zkušenosti). Své zkušenosti jsem se rozhodla předávat také další generaci a patnáct let jsem dělila svůj čas mezi zakázkovou výzdobu zbraní a učení na střední škole. Dnes jsem na volné noze a naplno se věnuji svému krásnému řemeslu v jeho plné šíři.

I completed my training in metal engraving at the Secondary Professional School of Applied Art in Turnov, Czechia. Art has infused my life since I was a child. But I discovered my true love for engraving thanks to Bořivoj Šimánek, an excellent teacher and experienced practitioner.

After I completed my studies, I worked with a great team of experienced engravers in Nisasport Jablonec. Through their candid advice, they provided me with a really firm basis for my craftsmanship. To this day I think of them with gratitude. After the revolution in 1989, I made good use of the experience I gained in my own goldsmith and engraving workshop, I owned a gallery and further focused on graphic art of copperplate engraving.

At that time I moved into the field of custom decorating of firearms (yes, you count properly – I have vast experience in decorative engraving of firearms). Ten years ago, I decided to pass my experience on to the next generation and since then I have divided my time between custom decoration of firearms and teaching at a high school.

Ich habe Gravuren aus Metall  an der Kunstgewerbeschule in Turnov studiert. Kunst hat sich seit meiner Kindheit mit meinem Leben vermischt, aber ich habe die wahre Liebe zum Gravieren dank meines ausgezeichneten Lehrers, Herrn Bořivoj Šimánek, gefunden. Erfahrener Praktiker, ausgezeichneter Lehrer.

Gleich nach der Schule habe ich in Nisasport Jablonec in einem tollen Team erfahrener Graveure gearbeitet. Ihr selbstloser Rat gab mir eine wirklich solide Handwerkskunst. Ich erinnere mich immer noch mit Dankbarkeit an sie. Nach der Revolution sammelte ich Erfahrungen in meiner eigenen Goldschmiede- und Gravurwerkstatt,  ich besaß eine Galerie und widmete mich dann der grafischen Kunst im Bereich Kupfer.

Zu dieser Zeit habe ich begonnen, eine individuelle Waffe Dekoration zu widmen (ja, Sie zählen richtig – ich habe wirklich reiche Erfahrung mit dem Gravieren der Waffen). Vor zehn Jahren habe ich beschlossen, meine Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben, und von dieser Zeit an widme ich mich meiner Zeit zwischen maßgeschneiderter Waffenschmiedekunst und High-School-Lehren.